एसटी प्रवास आंब्रड ते कणकवली

Written by

एसटी प्रवास आंब्रड टू कणकवली🚇

पुरयीचे काळी आमच्या सावरीच्या भरडार एसटी येऊन मुक्कामाक थांबी.
ड्रायवर भरडार गाडी उभी करीत.
मगे ड्रायवर नी कंडक्टर आपापलो जेवनाचो डबो घिऊन जवळच्या घराकडे जायत.
थय पानी उदाक घेऊन जेईत.
मगे वायच चांदण्यात गजाली करीत.
नी गाडयेत येऊन निजत.

ही एसटी सहा वाजून इस मिनटान सुटा.
येकदा काय झाला,
मंगळवारचो बाजार हुतो.
कालेजातली पोरा,कणकवलीतले हय रवनारे दुकानदार,कनकवलीक काम करुक जानारे कामगार,सरकारी कर्मचारी,परड्यातली भाजी इकूक घेऊन इललली,अशी सगळी पेसेंजरा येके लायनीत गाडयेत चढतत.

कंडक्टर बेल मारनार तवसर तेंका परबीन साद घालीत धावत येताना दिसता.कंडक्टर तिका गाडयेत घेतत मगे बेल दाबतत.
परबीन आपली गावठी कोंब्यांची टोपली घेऊन पुढच्या सिटीर बसता.
टोपली सिटीखाली ठेयता.
कंडक्टर पंच दांड्यार मारून तिकिट तिकिट करतत.
सगळ्यांका तिकटा देतत.
गाडी पानयासारी धावत असता.
सगळे येकमेकात गजाली करुक लागतत.
तवसर काय हुता.
परबीनीच्या टोपलेतले कोंबे आरवाक सुरवात करतत.
सगळ्यांची हसान हसान पुरेवाट हुता.
परबीन टावेलाचो फडको तेंच्यार ढाकून तेंका गप करुचो परयत्न करता.
इतक्यात येक लाल,काळ्या पिसाचो कोंबो आपले बांधलेले पाय आपनच सोडवून घेता नी टोपलेतसून भायर उडी मारता.
आंग झटाकता.
इतकी सगळी मानसा नी हलनारी गाडी बघान कोंबो भियाता नी गाडयेत पळाक सुरवात करता,उडूचो परयत्न करता तसे कालेजातल्या पोरी कुयेल घालतत.
परबिनीक बिचारीक डगडगावून घाम सुटता.
व्हाळावयलयांचो बाळगो कोंब्याक पाठलेकडसून धरता.
परबीनीकडना दोरी घिऊन तेचे पाय घट बांधता नी कोंबो परबीनीचे स्वादीन करता.
तवा खय परबीन मोकळो श्वास घेता.

तळवड्याच्या स्टापार कंडक्टर बेल मारतत.
थय साटमीन भाजीची टोपली घिऊन गाडयेत चढता.नववारी लुगडा,हातभर हिरवो चुडो,कपाळाक ठसठसीत कुकू नी भलोमोठो जाळीचो आंबाडो,तेच्यार माळललो आबोलीचो वळेसार,बघताक्षणी नजरत भरात असा रुप.
तिचे टोपलेत परड्यातले वाली,हिरया मिरच्या,लाल माठाचे जुडये,दोडकी,पडवळ,भोपळी आसतत.
साठमीन मोठ्या मायेन येक भोपळो कंडक्टरांका देता.
कंडक्टरांका तिची माया बघून लय बरा वाटता.
ते तेतूरलो अर्धो भोपळो ड्रायव्हरच्या बेगेत घालून ठेयतत नी बाकीचो अर्धो सवताच्या बेगेत ठेयतत

कसवणचे स्टापार आवळेगावकरीन तिच्या गरूदर सुनेक घिऊन गाडयेत चढता.
तिच्या पोटात रातसाडी लय दुखाक लागला म्हनान सकाळचे यसटीन कनकवलेक जाऊचेसाठी ते दोघीजणी इलले आसतत.
सरकारी दवाखान्यात तिचा नाव घातलला हुता.
दोन कालेजातली पोरा उठान ते दोघींका बसाक जागा देतत.
गाडी परत सुरु व्हता.

म्हातारीची झोपडी कसवणचो स्टाप येता तशी कंडक्टर बेल मारतत.
दामू, त्याचो तीन वरसाचो झील नी तेची बायको चढता.
झिलाक दामून कडेर घितललो असता.
तो तेचे सासुरवाडीक कसालाक जावचेसाठी इललो आसता.
गाडी चालू व्हता.
भरडार ढोरा चराक सोडून घातलली दिसतत.

गाडी वायच पुढे जाता नी दामुचो झिल दामूचे कडेवरसून खाली येता नी दामूक काय कळूचे आत ड्रायव्हरचे सीटच्या मागे जाऊन उभो रव्हता,नी तेका सांगता,”काकानु माका लय जोलाची शु इलीहा.तुमी गाली थांबवा.”
ड्रायवर तेका म्हनता,”आता वायच सेकान पुढचो स्टाप येयत.मगे मी थांबवतय यसटी.मग तिया उतर नी शू करुन घी.”
पन त्यो झिल काय आयकाचा नाव घेईना.
त्यो म्हनतो,”ड्लायवल काकानू माका लयच जोराची इलीहा.तुमी गाडी थांबवा नायतल मिया हयसलच कलून ठेवतलय.”
आता मातर ड्रायवर घाबारता नी रस्त्याचे सायटेक गाडी उभी करता.
दामू तेचे झिलाक घेऊन खाली उतारता.
समोरचे काजीबुडी जाता.
थय दामूचो झिल काजीक पाणी घालता नी दोघाव परत गाडयेत येऊन बसतत.

गाडी वागद्याक थांबता.
थयसर चार कालेजची चेडवा हसतखिदळत गाडयेत चढतत,तशी कालेजातले पोरगे तेंचेकडे बघूक लागतत.
कंडक्टर तेंची येक नजर पोरांवयनी फिरयतत,तेबरुबर पोरा मुंडी खाली करतत.
कंडक्टर पंच वाजयीत गाडयेतसून मागेपुढे फिरतत नी नइन इललल्यांका सूट्टे पैसे काढून ठेऊक सांगतत नी तेंका तिकटी देतत.
मगे पुढे बसान तिकटाच्यि हिशेबाचो फार्म भरतत.

सरकारी दवाखान्याजवळ गाडी उभी रव्हता, तशी आवळेगावकरीन नी तिची सून खाली उतारता.

मगे गाडी पुढे स्टेंडात जाऊन उभी रव्हता.
सगळी मानसा लायनीत उतारल्यानंतर कोंबेवाली परबीन नी भाजयेवाली साठमीन आपापले टोपले घेऊन उतारतत.
ड्रायवर सायटेक गाडी उभी करतत.
मगे ड्रायवर नी कंडक्टर गाडयेतसून उतारतत नी चाय नी शिरापुरी खाऊक केंटीनमधी शिरतत.💐💐

———-गीता गजानन गरुड.

Article Categories:
मनोरंजन

Comments are closed.