तिचं काय चुकलं?भाग3

Written by

तीच काय चुकलं?

लेखिका: खुशी शिंदे

नितुला खूप स्थळ येत होती. परतू तिच्या जाडपणमुळे नकार येत होते. आणि जिकडे पसंती मिळायची तिकडे नितुच्या वेडाबद्दल कळलेलं असायचं की, पोरीला खूप ठिकाणच्या वैदुकडे दाखवलं आहे. त्या गवमुळे नितुचं लग्न काही जमत नव्हतं. आणि नीतू अजूनही घरच्यांच्या मनातून उतरून जात होती. आता तिला सारखी धुसफुस केली जायची ९ विला नितुच शिक्षन बंद करण्यात आले. शाळा सुरू होऊन २ महिने झाले. तरी नितु शाळेत येत नव्हती म्हणून शिक्षकांनी पण निरोप पाठविले तरी नितु काही शाळेत येत नव्हती.
नितुशेजारी एक बाई राहाय च्या अंगणावाडी शिक्षिका होत्या नितु ची परिस्थिती त्यांना चांगली माहिती होती. त्यांना खूप वाईट वाटायचं पण बोलू शकत नव्हत्या एक दिवस हिम्मत करून त्या नितुच्या घरी गेल्या व तिच्या आई वडिलांना नितुला शाळेत पाठवायची विनंती केली.पण ते काही तयार होईनात तेव्हा बाईंनी त्यांना सांगितले की,” नितुला अस ही कोणी पसंत करत नाही लग्नही जमत नाही, पण जर नितुच्या दहवी निघाली की, कदाचित कोणी पसंद करू शकत आणि तसही आजकाल मुल शिककेल्या मुलींना पसंद करतात.
रामरावांना नाही पण राधाबाईनीं ही गोष्ट पटत होती त्यांनी पण जरा रामरावांना समजावून सांगितले. तेव्हा त्यांनी हो नाही करत परवानगी दिली. आणि नितु परत कधी तरी का होईना पण शाळेत जायला लागली असच वर्ष सरून गेलं. परीक्षा पण झाली. खरतर नितु शाळेत यायची नव्हती . खूप एकल कोंडी झाली होती.
आता दहाविच वर्ष होत. आणि आभ्यासपण वाढला होता. खूप स्थळानी नाकारल्या मुळे तिच्याशी मैत्रीकरत नव्हत्या म्हणून तर आता ती वर्गात आसली तरी खिडकीतून बाहेर बघत बसायची. एक दिवस नितुच्या भावकितील एक मुलीचं लग्न ठरंल खरतर ती तीनु पेक्षा लहानच होती. आता आई- आजी उठता- बसता नितुला टोमणे मरायच्या.
दहावीची परीक्षा जवळ आलेली होती.एक दिवस रामराव टेन्शनमध्ये घरी आले व त्यांनी नितुची सगळी पुस्तके जाळून टाकली. कारण त्यांना कोणीतरी सांगितलं होत की, सगळ्या पहुण्यांमध्ये आफवा आहे की नितु पुस्तक वाचून वेडी झालीय. म्हणून तिचं लग्न जमत नाही. त्याचाच राग त्यांना आला होता.
आज पुस्तक जाळताना पाहून मात्र नितुच्या इतक्या दिवसांनी संताप बाहेर पडला ती ओरडू लागली, किंचाळू लागली, जोरात रडू लागली. खूप दिवसांची मनात साठवलेल आज ती भडास काढत होती.
पण घरातील लोकांना वाटलं की तिच्या अंगात भूत आलं की काय महणून तिला बांधून टाकली आणि वैदू ला बोलावून आणल.रामा वैदू म्हणजे महाभयंकर मानूस सदानकदा समशानात राहायचा. त्याचा भूत भानामती काढायचा busness होता .तर रामा वैदू ने होम पेटवून रिंगणात नीतू ला बसवलं
तिच्या डोळ्यात कसली तरी भूकटी फेकली तशी नीतू जोरात किंचाळु लागली कारण डोळ्याची आग आग होत होती. सगळे घाबरून अंग चोरून बसले होते.
रामा वैदू जोरात विचारत होता
“कोण आहेस तू सांग.”
उत्तरादाखल किंचाळी शिवाय काही ही मिळत नव्हते.
आता रामा चिढला होता त्याने वेतची छडी घेऊन नितुला फटके द्यायला सुरुवात केली.
नीतू जोरात किंचाळत होती .मारू नाका म्हणून विनंत्या करीत होती. पण कोणालाच पाझर फुटला नाही . शेवटी ओरडून बिचारी बेशुद्ध पडली. तेव्हा अंगातील भूत पळालं अस रामाने जाहीर केलं. नितुला उचलुन बाजूला घेतलं गेलं.
त्या घटनेनंतर मात्र नितुत कमालीचा बदल झाला आता ती पुस्तके आणि अभ्यासच नावपण घेत न्हवती.
पुढे कशीबशी दहावी झाल्यावर नावालाच 11वी art ला addmision घेतलं पण आता नीतू ना अभ्यास करायची ना काही वाचायची. ती फक्त लग्न जमाव म्हणून उपवास करायची आणि घरच्यांनी काही बोलू नये म्हणून शक्यतो जास्तीत जास्त प्रमाणात काम करायची.

पण तरीही तिचे भोग संपले नव्हते एक दिवस नितुला बघायला आलेल्या पाहुण्यांनी गीताला पसंत केली. सर्व विचारात पडले की आता काय करावं.
क्रमशः

(तूम्हाला काय वाटत कोणाचं लग्न होईल?)

Article Categories:
नारीवादी

प्रतिक्रिया व्यक्त करा