पिंटो

Written by

गीता गजानन गरुड.
आंब्रड.

#पिंटो👶

पिंटो माझो नातू
यदोसो चणो हुतो.
आता तेका फुटलेहत पाय.
खयखय जाता.
नकोजीव करता.
चुलीहारी जाता,
थय माजराक उचालता,
भिरकावून देता.
तेचो खेळ नी माझ्या
मांजराचा मरान जाता😾
थयसून वळयेत,
वळयेतसून पडयेत,
पडयेतसून खळ्यात,
पेळेर चढता नी
पाठल्याहारी धावता.
पाठसून गेलय काय माझ्याहारी
बघान खुदकन हसता,😊
परत धावता
थयसून बाईहारी पळत सुटता.
कायबाय हे पोराक करशीत
आक्शी नको जीव करता.
मिया काय तरना आसय
हेचेवांगडा धावाक.
कोनाचा लक्ष नाय बघता
नी माती खाता.
वराडलय तर हसान दाखयता😁
तेची आऊस कामाक जाता.
तवा ह्यो लोडणो माझे गळ्यात,
नी माझो लोडणो हेचे गळ्यात.
वासरावांगडा लय बोकाळता.🐄
भरवूक गेलय काय
नायततली कोंबडी जमा करता🐓
नी सगळी शीता
पिलांका घालता.
तेनी खाल्यानी काय
हेचा पोट भरता.
दूध इतक्या घरात हा..
दूधभात,दह्यभात भरवतय.
दह्यभात आसलो काय
आवडीन खाता.
मासेवाली इली काय🐠
हेची निसती धांदल
आओ कुल्ले घे म्हनता,🦀
बाऊ घे म्हनता
मग बाय घेतय.
सुटी करताना माजरांका
हामडूक माझ्यावांगडाक उभो रवता
कोन बोको जवळ इलोच
तर तेका काठयेचो परसाद देता.
बाऊ नी भात तेका लय आवाडता.
आपुन खाऊच्या अगुदर
मांजराका ,मोतीक घालूक सांगता.
तसो लय गुणी हा.
आजून नीट बोलाक येना नाय.
बोलाक लागलो काय मगे हेचे
गजाली ऐकाक व्हये.
तेदिशी पाऊंडेरसून
गुठली उडावली
व्हटात दात घुसले,
बाय माजे!😱
ह्या रकात व्हावला.
पानी पाजलय..
फीरिजमधलो पेप्सी दिलय
तवा कुठं रकात थांबला.
मगे निजवलय तेका
निजललो कसो मस्त दिसता
आक्शी क्रीष्नावानी.😍
चार दिस गेललो आजोळाक
माका घर निसता खाऊक उठला
तेचे आठवणीन डोळे भरान येईत.
थयसून इलो तवा
उचलून कडेर घितलंय
नी पटापटा मुके घितलंय
मगे गुलाम गाल पुसूक लागलो.😊

Article Categories:
कविता

प्रतिक्रिया व्यक्त करा