मालवणी गजाली

Written by

#गजाली

परबीन: गे दळईनी झाली सगळी कामा

दळईन: होय तर. आज संकष्टी हुती नाय गे. खटावखुटुव नाय ता बेगिना आवरला सगळा. चार भांडी हुती तेच्यारव सोमतो हात मारुन इलय.

सावतीन: बसलास सी कामा झाली वाटता.

परबीन: बसलाव वायच गजालेक. तुव ये गो.

सावतीन: येतय येतय. वायच पान खाई होतय
काय बोलत काय हुतास?

दळईन: गे उपास हुतो नाय तेचा बोली हुताव.

सावतीन: होय गे बाय. माजो तर बुधवारी दत्त जयंतीचो उपास झालो. मगे मारगशीरषातलो गुरवारचो झालो, कल माझे सुनेचो मारुतीचो उपास हुतो. आज संकष्टी नी उद्या परत सोमवारचो उपास. लयच उपास इले गो हे आठवड्यात.

परबीन: माका बाय डाक्टरान सरळ सांगल्यान हा. केलेस तेवढे उपास बस झाले आता हारट जोरात हलता म्हनान गुळये घेवचे नी दामुन जेवचा.

दळईन: शीरा पडो ते गुळयेंवयनी. जेवनापेक्षा ते गुळयेच खावून पॉट भरता. कसले नाय ते सांग. डायबिटीसचे गुळये,बीपीचे गुळये,रगात पातळ होवचे गुळये,रगात वाढूसाठीचे गुळये,हाडा फुटतत तेचेरचे गुळये नी ती इन्शुलिनची इंजिक्शना. जीवाचो निसतो कटाळो इलो हा. लोका पटापट मरतत. मिया गुळये खावून सदीची मरतय. माझ्या अशोकाचा लगीन होऊक व्हया हुता गे बाय. लव मेरेज का काय म्हनतत ताव माका चलला आसता पन हेका ता लवव करुक येना नाय.

सावतीन: गेरेजमधी कामाक जाता नाय गे?

दळईन: होय गे बाय. लय कामा करता झिल माझो. थोरल्या झिलाक सांगललय तेचेसाठी सोरगत बघूक पन तेका टाइमच नसता. ते मोबाईलवर असता सदीचो. आपुनच हसता काय नी काय काय. बाईलव तशीच तेची.

परबीन: गे बाय मालवनी लोकांचे गुरुप आसत फेसबुकार . तेच्यार ते मालवनीत गजाली करतत. माझो झिल नी सूनव ताच करतत. माज्यावांगडा मालवनी बोलाक फुरसत नसता तेंका. माझी नात सगळा समजावून सांगता माका म्हनान समजता माका.

दळईन: मिया काय म्हनतय,इतकेच हेंचे गुरुप फेमस हत तर वधुवरसुचक मेळावो कित्याक नाय भरवत गे? तसा कायतरी करतत तर व्हयत्या दांडग्यादुंडग्यांची लग्ना तरी जमतीत.

सावतीन: बेस आयडीया असा. जेका लगीन करुचा असा तेना आपलो फोटू नी सगळी माह्यती टाकायची तेतूर. म्हनजे नाव,गाव,रंग,उंची,जातपात,नोकरी ..असा समदा डिटेलमधी लिवून पोस्टायचा. कोनाकोनाची पोरा लग्नाची आसत ता तरी कळात. नी बेगिना सोरगती जमतीत. पयले आमचे हे बसलेल्या जाग्यार लग्ना जमवायचे. कितेकांचे संसार मांडून दिले हेंनी.

परबीन: होय गे बाय. आमचाव तुझ्या हेंनीच जमवला हुता.आज काय चायचो दिस हुतो.माका नातीन देखवल्यान. फुट्या चायचे फोटू हुते. दुधाच्या चायचे हुते.फोटूच बघीत रवली आमची सुनबाय. चाय करुक इसारली. मगे बाय मीच उठलंय नी चाय ठेवलय.

सावंतीन: चला घराकडे जावया . थंडी खाऊक लागली माका.

परबीन: होय गे बाय. डासांनीव फोडून खाल्यानी.

——–गीता गजानन गरुड.

Article Categories:
मनोरंजन

Comments are closed.