लक्ष्मी(भाग३)

Written by

#लक्ष्मी (भाग ३)

मी लक्ष्मी तुमका गजाल सांगी हुतय ना ती.कवापासून सांगूचा सांगूचा म्हनतय पन माझी रायटर हा ना तिचे अंगात वायच कवितेचो किडो हुळहुळा हुतो.आज कसा बाय तयार झाला लिवाक.तिकाव वायच दिवाळीची कामा आसतत.झाडलोट,नी माती नी## शिरा पडांदे तेच्यार.

थय फिराक गेल्यार माका येक झिलगो गमायचो.आकाशी शरट,काळी पेंट नी दप्तर घिऊन शाळत जानारो पन वय तीसीचे भायर.चौकशी केलय तवा समाजला,की तो मंदबुद्धी असा.तेची आऊस बिचारी कशी हे वासराक पुरी पडतली.माका लयच वाईट वाटला.

हा तर थय मुंबयक गेल्यार मिया साफसफाईक सुरवात केलंय.सुनबाय हाफिसात गेल्यार आरामच असायचो ना.मगे टुलार चढून पंखे,लायटी पुसलंय.पडदे वायच झळझळीत धुतलंय.सगळा घर धुवून काढलंय.सुनबाय तिनसाना इली नी घर बघाक लागली.येकदम खूश झाली.मगे तिनाच काफी बनवल्यान.काफी बरी लागता वायच चाकलेटासारी.

दुसरेदिशी आईतवार हुतो.गौरीन(सुनबाईन)तेचे पद्धतीत चिकन रानला.बिरयानी केल्यान.वायच तंगडे मीठमसालो लावूनशान भाजले.रस्सो केलो.साताठ परी केल्यान.सुटीचे दिशी हेचा आसा काम आसता.मगे कवा साफसफाई करतला.दोपारी आमी डी मार्ट असता तेतूर गेलाव.खूप लांब हा ता.

गेल्यार थय बेगा तेंचेस्वादीन करुचे लागतत.पर्सी काय ते आपले हातीत ठेवचे.मगे दारातसून आत जाताना येका बुळक्यात शिरुचा.दोन बुळके आसतत.येक बापयांसाठी नी येक बायकांसाठी. ते बुळक्यात येक बाय उभ्या हुता.तेना कसली मिशिन लावून आमका तपासल्यान.तेचापन बराबर हा.कोनकोन बंदूके घेऊन येतत नी चोरीमारी करतत म्हनान पयलीच तपासनी करतत.

मगे भुतूर गेलाव.गौरीन येक चाकावाली गाडी घितली नी फिराक लागला .तिच्यापाठसून मिया.दुसेबाजून सामायन ठिवलला हुता.थंड्याचे बाटले,फरसाण,बिस्कुटा,चायची बुकी,साबन,चादरी,चपला,सुकी फळा,डिरेस,भांडी..बाय माझे काय नाय असा नाय तेतूर.आपनाक व्हयी ती वस्तू किमत बघान घेवची नी ते गाडयेत टाकूची.असा करता करता ती गाडी पुरी भरत इली.मगे बाय आपुनच म्हनला,”आई आत्ता बस .घराकडे जावया.”

काऊंटरवर इलाव.थय बिल झाला तसा याक कार्ड दिल्यान तेंका.ता मिशनीत घातल्यानी नी तेका परत दिल्यानी.पैशाचो येवहारच नाय. बाय ता सामायन सगळा डिकीत भरलव नी घराकडे इलव.

तिनसाना गौरी खडे फिराक घिऊन गेला माका.थयसर झिलगे..बो बांदलले,नाकात नथनी,कानात डुल घातलले.माका येऊक लागला हसा.नी तेंचेवांगडा पोरी हुते.काय बाय कपडे तेंचे.हयली बारकी पोरा चड्डे घालतत तसले चड्डे नी वरते बनयनी घालून बागेत फिरत हुती.मिया म्हनतय,हेंका येक समजत नाय पन आवशीबापाशीन तरी सांगाक व्हया नाय.जितका उघडा तितका बरा दिसता काय ओ?मिया गौरीक सांगलंय,घराकडे जावया.बाग बघलंय तेवढी बस झाली.

दुसरे दिसी माझी मावसभयन रवता भांडुपमदी .थय जावचा ठरला.बेगिना उठान मिया माजी तयारी केलंय.बारकेक रजा हुती.तेका उठवलंव.उठाक तयार नव्हता.मुतान तेतूरच निजलला.तेका सांगलंय मावशीआजीथय जावचा असा.तसा पटकन उठान बसला.तेका तयार केलंय.मियाव वायच गंगावन लावलय.भायर जावचा म्हंजी कसा अग्गतीन तयार होवूक व्हया तसा तयार झालंय.कुंडेत चार गोंडे फुलले हुते.ते आकड्यात घातलंय नी आकडे आंबाड्यात खोचलंय.गोंड्यांची येनी जशी तयार झाली.गौरी माज्या डोकीहारी बघाक लागला.

स्टेशनवर परत कसला कारड घालून तिकिट काढल्यान.मगे बाय फलाटावर गेलाव.गाडी इली तसी गाडयेत कशीतरी चढलाव.
काय गे बाय गर्दी ते गाडयेत.खचाखच भरलेली.कोंबड्याचा घुड तरी बरा तेपरीस.वायच तरी आरतेपरते होऊक जागा व्हयी काय नुको?येका बाईचो पाय दुसऱ्या बाईचे पायार पडलो.केद्यान तेंचा भांडान लागला.येकामेकीचे आवशीबापाशीचो,घरदाराचो उद्धार केल्यानी.उतराक कायेक कष्ट नाय पडले.लोंड्याबरूबर आपशी खाली उतारलय.गौरीव उतारली पन बारक्या आतच रवला ते रेटारेटीत.मगे बाय गौरीन उभे घाईन तिचे मैतरनीक बारकेक घिऊन पुढचे स्टापवर उतराक सांगला.माका येका बाकार बसयल्यान नी आपून दुसरे गाडयेत बसान गेला नी बारकेक घिऊन इला.

रिक्षा करुन डोंगराचे खाली उतरलाव.थयसून उच शिडी हा ती चडूची लागता.ती चडीसर जाम दम लागलो. हरमळाक झाला. तेचे खोलयेर पोचलाव.वायच चायपानी झाली तसा बरा वाटला.दोन खोलये हत.वरते माळो.दोन सुना,दोन झिल,येक चेडू,नी ही दोघाजना नी थोरल्याचो झिल अशी आठ जना ते येदेशे खोलीत रवतत बाय.तेंनी शिरवाळे नी रस केललो.बारकेन माज्या आवडीन खाल्यान.तेंच्या परेशवांगडा चाळभर उंडारला.

आमीव वायच गजाली मारीत लवंडलाव.तेच्या चेडवाचा लगीन खय ता जमत नाय हा.पत्रिकेत कडक मंगळ असा म्हनतत.तेकारनान ते चेडवाक झुरनी लागलीहा निसती.पावनेचार खाऊन भायर पडलाव.मगे सुनबाईनं ओला की काय ती गाडी मागवल्यान..घराकडे इलाव नी मसालोभात रांदलो.आमचो गावचो मसालो भात म्हंजी शिळो भात परतून करतत तो येगळो नी ह्यो येगळो.हेच्यात दोन तीन भाजये,काजूगर,तुप असा बराच असता.बरो लागलो.

राती झिलान माज्यासाठी मोबाईल हाडल्यान.पयलो फोन घरवाल्यांका लावलंय.तेंची खुशाली घितलय.आमचो तिघांचो सेल्फी काडून पाठयलय तेंका.नी माज्या सगुणाकव देखवा म्हनान सांगलय..

——————गीता गजानन गरुड,आंब्रड,मोगरणेवाडी.

Article Categories:
मनोरंजन

Comments are closed.